Asociace branding designu

Škola úzce spolupracuje s Asociací branding designu, z.s..

Asociace branding designu dohlíží a garantuje odbornou náplň a úroveň výuky žáků Střední školy vizuální tvorby a Mistrovské školy floristiky. Jde o spolek, který vznikl jako dobrovolné seskupení lidí, jejichž společným zájmem je profese branding design s obsahovým zaměřením na grafický a floristický design. Spolek je vytvořen se záměrem mentorování škol, členů spolku, veřejnosti ve smyslu propagace a vzdělávání v dané oblasti (branding designu). Pedagogové školy působí jako lektoři na vzdělávacích seminářích pořádaných Asociací branding designu a organizovaných Mistrovskou školou floristiky. Významný je podpis dohody a spolupodílení se na projektech Erasmus+ v rámci stáží našich studentů.

Vánoční workshop v Jiráskových sadec

Poslání a cíle:

 • výzkum a vzdělávání v oblasti branding designu se zaměřením na branding floristiky a branding design,
 • získávání nových informací o vývoji a trendech v dané oblasti branding designu,
 • propagace získaných informací a trendů v dané oblasti branding designu,
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • pořádání seminářů, výstav, přednášek a konferencí směřujících k šíření a propagaci branding designu,
 • profesního vzdělávání na různých úrovních vzdělávacích stupňů,
 • podpory mistrovského vzdělávání v České republice,
 • publikování a distribuce odborné literatury a dalších materiálů,
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se oblasti branding designu,
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů a přátel spolku,
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy členů a přátel spolku,
 • realizace projektů směřujících k rozvoji branding designu.