Nacházíte se:

Maturita

Maturitní zkoušky 2018/2019

Sledujte maturitní zkoušky na stránkách www.novamaturita.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Vyučování ve 4. ročnících bude ukončeno 26. 4. 2019.

Zkoušky konané formou praktické zkoušky se konají 13. 5. - 24. 5. 2019

Doba volna určená pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky: 6. 5. – 12. 5. 2019.

Ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně: 27. 5. 2019 - 31. 5. 2019.

matur

Státní část

1) Český jazyk a literatura:

 • didaktický test (státní) - na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 75 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.
 • písemná práce (státní) - pro vypracování práce je vymezen jiný čas, než tomu bylo dosud, a to 110 minut. Zadání obsahuje název, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 samostatně číslovaných zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit. Zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.
 • ústní (nejpozději do 31. březnapro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období student odevzdá svůj seznam 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl, ke zkoušce tvoří učitelé pracovní listy).

2) Student si zvolí: Anglický jazyk, nebo Matematiku
Anglický jazyk

 • didaktický test (státní) - trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
 • písemná práce (státní) - trvá 60 minut
 • ústní (pracovní listy - 3 části státní a 1 část školní)

Důležité!

 •  Na didaktické testy nezapomeňte mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 • Při konání maturitní zkoušky se nesmí po odchodu z učebny (např. na toaletu) již vracet. Neplatí pro studenty s PUP.

 • Didaktické testy (DT) a písemná část se vyplňují modrou nebo černou dobře píšící propiskou.

 • Při didaktických testech si dejte veškeré osobní věci dopředu před tabuli. Na lavici můžete mít jen povolené pomůcky (zkontrolované slovníky, pravidla čj). Pití je povoleno, jídlo nikoliv.

 • Slovníky cizích jazyků a pravidla čj doneste ke kontrole nejpozději 25. 4. 2019 v Ruseku.

 • Na každou zkoušku buďte přítomni alespoň 15 min předem.

 • Důsledně vnímejte a vykonávejte pokyny zadavatelů!!!

Profilová (školní) část

3) Historie výtvarné kultury

 • ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z témat)

4) Návrhová a realizační tvorba

 • ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z témat)

5) Pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt

  • praktická zkouška a obhajoba maturitního uměleckého projektu
  • studenti odevzdají maturitní umělecký projekt do pátku 8. 2. 2019 do 12 hodin třídnímu učiteli
  • třídní učitel předá hodnocení maturitního projektu studentovi do 25. 4. 2019
  • praktická zkouška musí mít rozsah min. 2 týdny a koná se 13. 5. - 24. 5. 2019
  • 10. 5. 2019 - zadání praktické maturitní zkoušky
  • 13. 5. - 23. 5. 2019 realizace zadaných prací
  • ve čtvrtek 23. 5. 2019 studenti odevzdají vytvořená díla od 7:40 do 10:00 v Jiráskových sadech
  • v pátek 24. 5. 2019 budou obhajovat maturitní projekt společně s rozborem vypracovaných prací
 • predavani
 • plesu