Nacházíte se:

Maturita

Maturitní zkoušky 2023/2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

matur

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů anglický jazyk nebo matematika (matematiku nedoporučujeme).

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka (pokud si cizí jazyk žák zvolil) formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Další profilové zkoušky jsou Historie výtvarné kultury - ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z určených témat), Návrhová a realizační tvorba  - ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z určených témat) a Pracovní techniky, materiály, maturitní umělecký projekt - maturitní práce s obhajobou a praktická zkouška.

Přihláška k maturitní zkoušce

Podává se řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2023 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

Plánované termíny jsou:

Plánované termíny maturitních zkoušek mohou být upraveny v souvislosti s organizačními změnami a se změnou legislativy. Vyučování ve 4. ročnících bude ukončeno 30. 4. 2024.

Studenti maturitních ročníků odevzdají maturitní práci - Maturitní umělecký projekt (umělecký projekt na zvolené téma) do čtvrtka 29. 2. 2024 do 12 hodin třídnímu učiteli.

Třídní učitel předá studentovi hodnocení od vedoucího a oponenta maturitní práce nejpozději do 30. 4. 2024.

Termíny konání didaktických testů jsou v období od 2. 5. do 15. 5. 2024. Časový rozvrh konání didaktických testů – tzv. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Termín písemné práce z českého jazyka a literatury je 3. 4. 2024 a písemné práce z anglického jazyka 4. 4. 2024.

Maturitní zkoušku budou hodnotit dvě zkušební komise.

Zkoušky konané formou praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce se konají 7. 5. - 24. 5. 2024

  • 7. 5. 2024 zadání praktické maturitní zkoušky
  • 7. 5. - 22. 5. 2024 realizace zadaných prací
  • ve středu 22. 5. 2024 studenti odevzdají vytvořená díla do 10:00
  • v čtvrtek a pátek 23. 5. a 24. 5. 2024 obhajoba maturitní práce společně s rozborem vypracovaných prací – praktickou zkouškou

Ústní zkoušky profilové části probíhají v termínu 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024.

Dokumenty „Rozhodnutí ředitele o obsahu a podmínkách maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024“ a „Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024“ jsou umístěny níže.

Soubory ke stažení:

  • predavani
  • plesu