Nacházíte se:

Maturita

Maturitní zkoušky 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

matur

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů anglický jazyk nebo matematika (matematiku nedoporučujeme).

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka (pokud si cizí jazyk žák zvolil) formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Dalšími profilové zkoušky Historie výtvarné kultury - ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z určených témat), Návrhová a realizační tvorba  - ústní zkouška 15 min (otázky dané školou z určených témat) a Pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt - praktická zkouška a obhajoba maturitního uměleckého projektu.

ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 (ke dni 28.4.2021)

Další zásadní změna je dána a dodatkem ze dne 28. 4. 2021 a týká se mimořádného termínu a opravného termínu maturitní zkoušky.

Dodatek k opatření obecné povahy MŠMT upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021. Počet termínů pro vykonání didaktických testů se navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny. Ten, kdo je omluven z konání didaktických testů v řádném termínu nebo je u didaktických testů v řádném termínu neúspěšný, může v mimořádném termínu konat náhradní či opravnou zkoušku formou didaktických testů.

Mimořádný termín konání didaktických testů je stanoven na 7. července (anglický jazyk) a 8. července (český jazyk a literatura). V mimořádném termínu může konat zkoušku ten, kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu.  Toto opatření nově platí pro všechny studenty a už se nevztahuje jen na omluvu z důvodu onemocnění Covid-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním. Platí to tedy i na ostatní důvody omluvy, které ředitel školy uzná, a stejně tak na neúspěch u této zkoušky v řádném termínu. K mimořádnému termínu se student nepřihlašuje (nepodává řediteli školy novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky. V případě, že se k mimořádnému termínu nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluven. Didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na jiných spádových školách.

Nově se také navyšuje počet termínů pro vykonání praktické zkoušky z jednoho řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné termíny z každé zkoušky. Ostatních forem zkoušek profilové části se navýšení opravných termínů netýká. Mimořádný termín praktické zkoušky bude stanoven tak, aby se zkouška konala ještě v jarním zkušebním období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021. Osoba, která se omluvila z konání praktické zkoušky, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla být zkouška konána. Osoba, která vykonala praktickou zkoušku neúspěšně, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise.

Během maturitních zkoušek je nutné dodržovat platná hygienická nařízení. Jednou z podmínek účasti u maturitní zkoušky je, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19. Další podmínkou pro účast žáka u maturitní zkoušky je povinné testování na COVID-19. Ve škole probíhá testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pomocí neinvazivních testů poskytnutých MŠMT. V průběhu didaktických testů, ústních zkoušek i praktické zkoušky  musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu, v současné době je povinný respirátor FFP2.

ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 (ke dni 10.3.2021)

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. U DT byl již vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. (Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT.)

Písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nekonají v jarním ani podzimním období žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků a žáci, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků v předešlém školním roce).

Nově se stanovuje, že (předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky) ústní zkouška z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. Žák bude moci zkoušku vykonat, pokud to oznámí řediteli školy do 30. dubna 2021. Pokud žák takové oznámení neučiní, nemůže se v budoucnu rozhodnout, že by zkoušku konal. Hodnocení vykonané zkoušky se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na maturitním vysvědčení. V případě, že zkoušky konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze: - pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování stanoveno až do neděle 23. května 2021.

Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. Plánované termíny jsou:

Plánované termíny maturitních zkoušek mohou být upraveny v souvislosti s organizačními změnami a se změnou legislativy. Vyučování ve 4. ročnících bude ukončeno 21.5.2021.

Zkoušky konané formou praktické zkoušky se konají ve dnech:

o  20. nebo 21. 5. 2021 zadání praktické maturitní zkoušky

o  do čtvrtka 3. 6. 2021 realizace zadaných prací

o  v pátek 4. 6. 2021 studenti odevzdají vytvořená díla do 10:00

o  v pondělí 7. 6. 2021 budou studenti obhajovat maturitní umělecký projekt společně s rozborem vypracovaných prací

Ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně 8. 6. - 14. 6. 2021.

Soubory ke stažení:

  • predavani
  • plesu