Nacházíte se:

Úřední deska

Úřední deska obsahuje výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku od 1. 9. 2019 (za všechny termíny 1. kola).

V níže přiloženém souboru je Seznam přijatých uchazečů v souladu s §62 odst. 5) školského zákona.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 5. 2. 2019).


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Soubory ke stažení:

  • úřední deska